Message of the Vice President

Arsi University works around three main objectives- teaching, research and community services. Research contributes to the improvement of teaching- learning quality through producing innovative methods, generating technologies, and production of empirical and local examples for class notes and curriculum development. Research helps identify societal and environmental problems and recommend alternative solutions for policy making and implementation. Research is also used for evaluating theories, projects, policies and programs and suggest alternatives. Research findings also serve as source of community service projects development. It is obviously a means of technology production, adoption and dissemination.

Community services are provided for the community and with the community to the community free of charge. These services are provided in order to solve societal, environmental and other community problems that are identified either by research or by request of the community and/or an organization that represents the community. Community services are also given with industries, governmental and non-governmental organizations that give the services as their duties given by governmental proclamation or as corporate social responsibility in addition to their business objectives. Studying, compiling, publishes, developing and promoting the culture, language and history of the community (nation) in which the university is located is also one of our major community service activities.

In addition to the regular research and community services, our staff are engaged in paid consultancy works that range from short term trainings to undertaking national and international surveys. Encouraging performances have been observed in this regard too.

National and international conferences are also the means through which we disseminate research findings and create linkages with national and international organizations and individuals. Our staff also publish their research findings in national and international journals. Arsi University has also its own journal, Arsi Journal of Science and Innovation, that is published twice a year.

With this brief introduction, I kindly invite you to work with Arsi University in supplying research and/or community service problems, literature and document provision, studying at our colleges, material and    financial contribution and any means you think important for our people and the university.

Adem Kedir Geleto (PhD), Associate Professor

Vice President, Research and Community Service

Dhaamsa Presidenti Itti Aanaa

Yuunivarsitiin Arsii hujii gurguddaa sadi- baruu fi barsiisuu, qorannoo fi tajaajila hawaasaa akka kennuuf hundaaye. Qorannoon fakkeenna qabatamaa uumuun, teekinolojii fi mala fooyya’aa baasuun qulqullinna barmootaa gargaara. Sirna fi imaammanni barmootaa qorannoo saayinsaawaa irratii hundaayee qophaaye barmoota cimaa fi qulqulluu fiixa baayeessa baasuuf biyya gargaara. Qorannoon rakkoo hawaasaa, naannoo fi kana fakkaatan qoratee adda baasuun yaada fala rakkoowwan beekaman sani dhiyeessa. Karoorri fi imaammanni qorannoo saayinsaawaa irrat hundaayee baye yeroo heddu fiixa baayeessa taya. Karoorri fi imaamanni qorannoo saafinsaawaan ala qophaayu odoo bareeda fakkaatu kufa. Tajaajilli hawaasaa kenninus yoo qorannoo saayinsaawaa irratti hundaye fiixa baya.

Hujiin tajaajila hawaasaa bu’aa qorannoo yookin gaafii ummataa yookin jaarmaya ummata bakka bu’een dhiyaate irratti hundaaya. Tajaajilli kennamu ummata woliin ummaataaf kennama. Kun hirmaachisuu fi wolgargaarufis taya. Tajaajilli ummata kennamu tolaan  kennama. Jaarmiyaan mootummaa labsiin hundaaye fi dhaabbanni mit-mootummaa fedhii/dirqama hawaasaf hojjachuu qabullee woliin hojjanna. Seenaa, afaan fi aadaa ummanata naannoo Yunivarsitichaa jiruullee ni qoranna, ni dagaagisina, ni beeksifna.

Yuunivarsitiin Arsii konfiransii adda addaa qopheessun bu’aan qorannoo ummata bira akka gayu godha; ufi fi ummatallee beeksisa. Wolitti dhufeenni addunyaa biraatis haaluma kana keessa argama. Muuxannoo achirraa agrannuunis tajaajila ummataa kenninu fooyyessina.

Hayyoonni Yuunivarsiitii keennaa bu’aa qorannoo isaanii jornaalota biyya keessa fi biyaa alaa irrati maxxansuun sadarkaa garagraattii gayee isaanii bayatu. Jornalli Yuuniivarisiitii Arsiitiis, Arsi Journal of Science and Innovation, woggatti yeroo lama bu’aa qorannoo qabatee baya. Kun aadaan saayinsi sadarkaa hundatti akka hujii irra oolu godha.

Haala hujii keennaa gabaabsee hagana yoo jedhe, namoonni fi jaarmeenni Yuunivarsitii Arsii woliin hojjachuu barbaaddan hundi waan qoratamuu qabu, waan ummataa hojjatamuu qabuu, muuxannoo naannoo biraa, fi waan biraatis yoo qabaattan akka nuu gumaachitan isin gaafadha. Yaada hujii yuunivarsitichaa fooyyessa jettanii yaaddanis yoo nuu kennitan   harka lamaan fudhanna.

Dr. Aadam Kadiir Galatoo, Pirofeesara Jiddu Galeessa

Pirezidaantii I/A, Qorannoo fi Tajaajila Hawaasaa

Profile of Vice President for Research and Community Services

Name:  Adem Kedir Geleto (PhD)

Previous Leadership positions

  • Director, Research and Publications, Arsi University
  • Director, Student Affairs, Arsi University
  • Dean, College of Computing and Informatics, Haramaya University
  • Dean, Education Management Information System, Haramaya University
  • Head, Department of Agricultural Economics, Haramaya University

Expert positions

  • Senior Statistician, Supreme Court of Oromia
  • Expert, Manpower and Employment Research, Oromia Labour and Social Affairs
  • Expert, Planning and Programming, Oromia Natural Resources Development and Environmental Development Bureau

Education

  • PhD in Agricultural Economics, Haramaya University
  • M.Sc, B. Sc in Statistics, Addis Ababa University

Language for communication: Oromo, Amharic, English

Personal email: ademkg@gmail.com, ademkg@yahoo.com