Wednesday, 01 June 2022 21:33

Yunivarsitii Arsiitti Koolleejjin Saayinsii Hawaasummaa fi Humaanitii workishooppii gaggeesse.

Written by
Rate this item
(0 votes)
Koolleejjin Saayinsii Hawaasummaa fi Humaanitii Mata Duree :Gahee barnoonni seenaa ijaarsa biyyaa keessatti qabu jedhurratti workishooppii adeemsisee Jira.
Kessummoota workishooppicha irratti hirmaataniin baga nagaan dhufan jechuun haasaa kan taasisan Diiniin Koolleejjii Saayinsii Hawaasummaa fi Humaanitii Dr. Waaqoo Gadaa seenaa jallate sirreessuun ijaarsa biyyaatiif olchuun gahee hayyoota seenaati jedhan
Dr. Aadam Kadiir yuunivarsitii Arsiitti Itti Aanaa pirezidaantii dhimma qorannoo fi tajaajila hawaasaa haasaa baninsaa taasisan keessatti Addunyaa kana irratti hawaasni seenaa hin qabne hin jiru akkasumas seenaan saba tokkoo Kan birootii olis gadis miti jechuudhaan seenaan hunduu walqixa ta'uu akeekan. Haa ta'uutii jedhan Dr. Aadam; sirnoota darban keessatti moototni biyya gaggeessaa turan akka isaaniif mijatutti seenaa biyya kanaa jallisuun barreessaa fi barreesisaa waan turaniif seenaan tokko akka waan kan biroo caalutti caqasamaa ture jedhan. Isa kana sirreessuuf gaheen hayyootaa murteessaa ta'uu kaasuun kan hayyoota seenaa ammoo dachaadha jedhan.
 
YuUnvasiitii Jimmaatti barsiisaa fi qorataa seenaa kan ta'an Dr. Kataboo Abdiyyoo dubbii jabduu workishooppi dhiyyeessan irratti barnoonni seenaa eessaa ka'ee eessarra akka gaye kaasudhaan sirnoota darban keessatti hacuuccawwan hedduu Saba fi sablammoota irra gahaa tureen barnoonni seenaa ijaarsa biyyaa kanaa keessatti gahee irraa eeggamu bahachuu hin dandeenye jedhan.
Workishooppii kana irratti waraqaaleen qorannoo Shan barnoota seenaa fi Sirna barnoota biyya keenyaa akkasumas gahee barnoonni seenaa ijaarsa biyyaa keessatti gumaachaa turee fi kaneen fafakkatan qorattota seenaa yuunivarsitoota Jimmaa, Wallaggaa,Haramayaa fi Arsii tiin dhiyaatuun mariin irratti adeemsifamee jira.
Waltajii kanarratti Abbootiin Gadaa , Haadholiin Siinqee, qorattoonni fi hayyoonni adda addaa hirmaatanii jiru.


 
Read 590 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.