latest news

latest news (3)

Chinese Business Counselor Ms Liu Yu Visited Arsi University

Together with professor Li Ronggang, Chinese agriculture expert, Ethiopia Chinese Business Counselor Ms Liu Yu visited Arsi University on February 12, 2019.Dr. Duguma Adunga and Ms Liu Yu had a friendly discussion on many issues that two parties can cooperate in the future.

  

 

On behalf of Arsi University, Dr. Duguma Adunga welcomed the delegation.During the meeting, Dr. Duguma Adunga focuses on farmers’ needs for high technology to improve the production in Arsi Zone and the challenges & problems that Arsi University has to deal with. Ms Liu Yu talks about sending Chinese agriculture expert to Arsi University for support and offering short term training & scholarship opportunity for Arsi University staff. The program above is funded by China government.

       Dr. Duguma Adunga and Chinese Business Counselor Ms Liu Yu also visited the picture exhibition by Confucius Classroom at Arsi University.

Notes: The Economic &Commercial Counselor’s Office,Embassy of the People’s Republic of China in Ethiopia is the China government management institute for all Chinese enterprises, the medical team and China-Aided Agriculture TVET in Ethiopia.

Yuunivarsiitii Arsiittii Korri Qorannoo Biyyoolessaa 2ffaan wirtuu Qorannoo Oromoo Taa’ame.
Yuunivarsiitii Arsiitti qopheessummaa kolleejjii saayinsii Hawasummaa fi Humaanitiitiin korrii Qorannoo biyyoollessaan 2ffaan Wirtuu qorannoo oromoo mata duree Seenaa oromoo har’aa fi egeree isa jedhuun Gurraandhala 9-10/2019tti Magaalaa Asallaattii gaggeeffamee jira.
Diiniin Kolleejjii Saayinsii Hawaasummaaf Humaanittii Obbo Waaqoo Gadaa haasaa baga nagaan dhuftanii kan taasisan yoo ta’u keessummoota koricha irrattii argaman hundaan baga nagaan dhuftan jedhuun waamicha isaanii kabajanii dhufuu isaanitiif galateeffatanii jiru.

Daarikterri qorannoofi maxxansaalee Yuuniversiitii Arsii Dr./ Aadam Kadiir kaayyoo Kora kanaa kan ibsa yoo ta’u seenaan ummata oromoo jarraa heedduuf awaalamee kan ture fi Kanneen barreeffamaniis rakkoo dhugummaa guddaa waan qabaniif korrii akkanaa qophaa’uun seenaa ummata oromoo qajeellottii barreessuuf gahee ol’aanaa waan qabuuf jedhan.

 

I/A/ Pirezidantii qorannoo fi tajaajila hawaasaatiif bakka bu’aa I/A/Pirezidaantii dhimmoota akkaadamii Dr.Qaasim Kimoo gama isaanitiin

 

Yuuniversitiin Arsii erga hundaa’ee waggaa muraasa kana keessattii hojjilee gurguddoo gama baruu barsiisutiin, qorannoo fi tajaajila hawaasaatiin hojjachuudhaan bu’aa gaarii galmeesisee jiraachuu ibsanii jiru.Dr.Qaasiim akka jedhanittii gama qorannootiin korrii kuni akka walii galaatti isa 6ffaa yoo ta’u gama wirtuu qorannoo oromootiin 2ffaa ta’uullee ibsanii jiru.

 

Dr.Dhugumaa Addunyaa koricha wayita haasaan banan Yuuniversitii Arsii yuuniversitoota biyyaa keessaa fi biyyoota alaa waliin walittii

michoomsuun muuxannoolee Yuuniversitoota kanneenii fudhachuun guddiina yuuniversiitii Arsii dhugoomsuuf hojjataa akka jiran dubbatanii jiru.
Keessuummaa kabajaa kora kana irratti argaman pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa duraanii obbo Juneeyidii Saaddoo hirmaattota korichaatiif muuxannoo hojii isaanii qoodanii jiru. obbo Juneeyidiin faayidaa heddummaachuun yuuniversiisotaa biyyaa fi naannoo tokkoof qabu irrattis hubannoo isaanii kan qoodan yoo ta'u

yuunivarsiitiin Arsii haala qonni itti hammayyeeffamu, kunuunsa qabeenya uumamaa fi atileetkisii irratti xiyyeeffachuun hojjachuu akka qabu dhaamanii jiru. Ijoo dubbii kora kanaa kan dhiyeessan Yuuniversiitii Haroomiyaa irraa kan dhufan Piroofeessar Jeyilaan waliyyii yoo ta’an seenaa har’aa beekuuf seenaa kaleessaa ykn seenaa darbe kunuunsuun murteessaadha jedhan. Seenaa qorachuuf ka’umsa qabaachuun barbaachisudha Kan jedhan piroofeessar Jeyilaan seenaa jallate qajeelchuuf akkasumas kan awwalame baasuuf seenaa darbe beekumsaan sakatta’uun gaarii akka ta’e eeranii jiru.

Korichaa irrattii waraqaaleen qorannoo 14 ta’an haayyota yuuniversiitiiwwan oromiyaa gara garaa irraa dhufaniin kan dhiyaatan yoo ta’u mata dureewwan seenaaa oromoo Baalee fi ollaa isaa, seenaa harkaa fi harma muraa Aanoolee, Qabannaa Magaalaa finfinnee fi rakkolee paartiiwwan siyaasa Oromoo qaban kan jedhan faan keessattii argamu.
Barreefamoota dhiyaatan irratti hirmaattoonni yaadaafi gaafii kaasudhaan irrattii erga mari’atamee booda korichi haala hoo’aa ta’een goolabamee jira

Arsi University President, Dr. Dhuguma Adugna delivers opening speech in the festival, and he values the students’ endeavors to introduce and show in practice what they have got in theory in the university stay. The event is so interesting where different cultural carnivals are colorfully publicized and the audiences have been entertained by the festival situations. The organizer
department students are presented talent show so that the participant can understand their performance, and they attract stakeholders for further communication.